Ιστορικό Συλλόγου

Ιδρυση - Επωνυμία

Η πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Σωματείο) με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και έδρα τον Δήμο της Ρόδου, που ιδρύθηκε το έτος 1974 και αναγνωρίσθηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της, με την υπ'αριθμ. 345/74 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και καταχωρήθηκε στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Ρόδου με αύξοντα αριθμό 19/1974, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την  υπ'αριθμ. 8/103 ΕΠ /1989 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου, η οποία τροποποίηση καταχωρήθηκε στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Ρόδου με αύξοντα αριθμό 3/1992, και όπως  τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 188/2017 Διάταξη του Ειρηνοδίκη Ρόδου και επικυρώθηκε από την ίδια με το άρθρο 1 παρ. 3 του νόμου 4055/2012  θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω καταστατικό, το Ν 1712 / 1987 και συμπληρωμάτικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σκοποί

Σκοποί της Οργάνωσης αυτής είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα η Ένωση σκοπούς έχει:

  1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Ηλεκτρολόγων με την γενίκευση της συμμετοχής ολων στις αντιστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
  2. Τη συστηματική μελέτη προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
  3. Την ενθάρρυνση και πρώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προασπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

Επικοινωνία

T (0030) 22410 28028
Email: info@sehd12.gr

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Παλαιών Πατρών Γερμανού (Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη) Τ.Κ. 85132 Ρόδος