Φορολογικά Θέματα

Η φορολογία των ηλεκτρολογικών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας προσδιορίζεται βασικά από τους Νόμους 2238/94 και 2753/99.
Το εισόδημα των επιχειρήσεων αυτών υπολογίζεται με ένα μεικτό λογιστικό και εξωλογιστικό σύστημα. Καταρχήν υπολογίζονται τα κέρδη λογιστικώς (έσοδα μείον έξοδα). Αν το φορολογητέο εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το εξαγόμενο δια της εφαρμογής του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρών Κερδών επί του τζίρου, τότε φορολογείται με το λογιστικώς εξαγόμενο, το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι μέχρι το 2003 άνω του 50% του εξωλογιστικού. Αν είναι μικρότερο, τότε φορολογείται με το εξαγόμενο εξωλογιστικώς. Η ρύθμιση αυτή καθιστά άδικη τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, αφού υπερισχύει η δυσμενέστερη και όχι ευνοϊκότερη εκδοχή. Έτσι στόχος των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι η απάλειψη των αδικιών του φορολογικού συστήματος.

Επίσης με το Ν. 2753/99 επιβάλλεται ανά τριετία ο εξωλογιστικός υπολογισμός του ΦΠΑ που έπρεπε να αποδοθεί και εφόσον ξεπερνά το ΦΠΑ που αποδόθηκε, καταβάλλεται συμπληρωματικός ΦΠΑ.

Για τι ΟΕ και ΕΕ ισχύει συντελεστής φορολόγησης 25% για το 50% τουλάχιστον των κερδών. Για τους συνεταιρισμούς ισχύει συντελεστής φορολόγησης 35% για το σύνολο των κερδών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποβάλλονται και σε συνοπτικούς («αντικειμενικούς») ελέγχους παρελθουσών χρήσεων με βάση την ΠΟΛ 1144/98, η οποία από τις χρήσεις 1999 και μετά εφαρμόζεται με βάση τον «αντικειμενικό» προσδιορισμό που προβλέπεται για τον ΦΠΑ τριετίας του άρθρου 6 του Ν. 2753/99.

Για εισόδημα από νέες οικοδομές ισχύει το άρθρο 34 του Ν. 2238/94, στο οποίο προσδιορίζονται και οι συντελεστές καθαρών κερδών επί των ακαθαρίστων εσόδων (10% για δημόσια έργα, 12% για ιδιωτικά έργα, 25% χωρίς χρήση υλικών κ.τ.λ.). η εξαίρεση αυτή αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

Οι υπόλοιπες εργασίες επισκευών, προσθηκών εμπορίας κ.τ.λ. υπόκεινται σε υπολογισμό εισοδήματος με βάση το άρθρο 6 του Ν. 2753/99 (λογιστικό - εξωλογιστικό).

Υπολογισμός εσόδων από νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Για εισόδημα από νέες οικοδομές ισχύει το άρθρο 34 του Ν. 2238/94, στο οποίο προσδιορίζονται και οι συντελεστές καθαρών κερδών επί των ακαθάριστων εσόδων (10% για δημόσια έργα, 12% για ιδιωτικά έργα, 25% χωρίς χρήση υλικών κ.τ.λ.). Η εξαίρεση αυτή αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Οι υπόλοιπες εργασίες επισκευών, προσθηκών εμπορίας κ.τ.λ. υπόκεινται σε υπολογισμό εισοδήματος με βάση το άρθρο 6 του Ν. 2753/99 (λογιστικό - εξωλογιστικό).

Όταν αποφασίζουμε να κάνουμε δική μας δουλειά, πρέπει να το δηλώσουμε στην Εφορία.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Βεβαίωση από το ΤΕΒΕ ότι έχουμε γραφτεί στο Ταμείο.
  • Μισθωτήριο καταστήματος θεωρημένο από την Εφορία, τον ιδιοκτήτη ή δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι ιδιόκτητο ή ότι δεν πληρώνουμε ενοίκιο στον ιδιοκτήτη.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Εγγραφή στο Επιμελητήριο

Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων (Κ.Φ.Σ.)

Η μεταφορά των εμπορευμάτων μας από το μαγαζί μας προς την αποθήκη μας ή την οικοδομή, από το μαγαζί μας προς τον πωλητή (επιστροφή), από την οικοδομή προς το μαγαζί μας ή την αποθήκη μας (περίσσευμα υλικών), από οικοδομή προς άλλη οικοδομή, πρέπει να συνοδεύεται πάντα με δικό μας θεωρημένο δελτίο αποστολής.

Για τα εμπορεύματα που αγοράζονται από τα μαγαζιά και μεταφέρονται στο μαγαζί μας ή στην αποθήκη μας, μπορεί να μην εκδοθεί δικό μας δελτίο αποστολής, αλλά συνοδευτικό στοιχείο των εμπορευμάτων να αποτελεί το δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής - τιμολόγιο από τον πωλητή. Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα υλικά από το μαγαζί του πωλητή κατευθείαν στην οικοδομή που δουλεύουμε, πρέπει να πούμε στον συνεταιρισμό ή πωλητή - έμπορα να γράψει τον προορισμό ή τόπο παράδοσης στα στοιχεία που θα εκδώσει, για να αποφύγουμε την έκδοση δικού μας δελτίου αποστολής.
Σε όλα τα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής - τιμολόγια πρέπει να αναγράφονται :

  • Το σύνολο των ποσοτήτων των μεταφερόμενων υλικών αριθμητικώς ή ολογράφως, π.χ. 10 μ. μολύβι, 2 λεκάνες 3 κιλά κόλληση = 15 (δεκαπέντε).
  • Η ώρα φόρτωσης και εκκίνησης του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου με 2 ψηφία, π.χ. 08.30 (όχι 8.30, γιατί μπορεί να γίνει 18.30).
  • Η διεύθυνση του προορισμού των υλικών (αποθήκη, μαγαζί, οικοδομή).

Επικοινωνία

T (0030) 22410 28028
Email: info@sehd12.gr

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Παλαιών Πατρών Γερμανού (Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη) Τ.Κ. 85132 Ρόδος