Εργασιακά Θέματα

Σύμβαση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

Οι προσλήψεις των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα γίνονται με σύμβαση έργου ή με σύμβαση εργασίας. Η πρόσληψη αναγράφεται στο Βιβλίο Νεοπροσλαμβανομένων πριν την έναρξη εργασίας, αναγγέλλεται στον ΟΑΕΔ σε 8 ημέρες και δηλώνεται στο ΙΚΑ.

Σύμβαση έργου: Είναι η συμφωνία, με την οποία ένα άτομο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο για ένα άλλο άτομο ή φορέα αντί καταβολής του συμφωνημένου μισθού σε καθορισμένο ή μη χρονικό διάστημα.

Σύμβαση εργασίας : Είναι η συμφωνία, με την οποία ένα άτομο (μισθωτός) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του για ορισμένο ή αόριστο χρόνο σε ένα άλλο άτομο ή επιχείρηση (εργοδότη), αντί καταβολής του νόμιμου μισθού (εξαρτημένη εργασία). Η χρονική διάρκεια παροχής εργασίας είναι ορισμένη ή αόριστη.

Στην σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου η διάρκειά της δεν καθορίζεται από τη συμφωνία εργοδότη - εργαζομένου. Στην σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια μέσα στα οποία ο μισθωτός θα προσφέρει την εργασία του (π.χ. 1 έτος, 5 μήνες κλπ.). μετά τη λήξη του χρόνου λύνεται η σύμβαση εργασίας. Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου με ορισμένες προϋποθέσεις. Όπως π.χ. μεγαλύτερη αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου.

Ειδικές ρυθμίσεις συμβάσεων έργου, μερικής απασχόλησης κλπ. Περιέχονται στους Ν. 2874/2000, 2639/98 και 1892/90.

Η σχέση εργασίας

Περιλαμβάνει το σύνολο των προϋποθέσεων, με τις οποίες αναλαμβάνεται και εκτελείται η εργασία. Η έννοια της σχέσης δημιουργείται από την πραγματική απασχόληση του μισθωτού, ανεξάρτητα από το κύρος της σύμβασης. Δηλαδή, η προστατευτική νομοθεσία για τους εργαζομένους εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη.
Αν π.χ. μεταξύ μισθωτού και εργοδότη συναφθεί σύμβαση εργασίας, με την οποία ο εργοδότης υποχρεώνει το μισθωτό σε περίπτωση απόλυσής του να μην αξιώσει αποζημίωση, τότε η σύμβαση είναι άκυρη. Όμως ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσής του, λόγω της υφιστάμενης σχέσης εργασίας.

Όροι εργασίας

Υποχρέωση του εργοδότη είναι να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή σχέση εργασίας. Γενικά : Το Π.Δ. 156/94 ρυθμίζει τα σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας. Οι διατάξεις του Π.Δ. 156/94 εφαρμόζονται σε κάθε εργαζόμενο που συνδέεται με τον εργοδότη του με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του σε εργαζομένους των οποίων η συνολική διάρκεια απασχόλησης δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Αρμόδιες Υπηρεσίες :

 • Επιθεωρήσεις Εργασίας Νομαρχιακού Επιπέδου.
 • Διεύθυνση Όρων Εργασίας των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Τμήμα Ατομικής Σύμβασης Εργασίας,
Ταχ. Διεύθ. : Πειραιώς 40, Τ.Κ. 101 82 Αθήνα, τηλ. 210 5295203

Εγγραφή προσλαμβανομένων στα βιβλία (υποχρεώσεις στο ΙΚΑ)

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να τηρεί σφραγισμένο από το ΙΚΑ βιβλίο προσλήψεων, στο οποίο καταχωρίζει κάθε πρόσληψη εργαζομένου πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας. Παράλειψη της υποχρέωσης αυτής επισύρει πρόστιμο ίσο με 12,5 τεκμαρτά ημερομίσθια.
Επίσης, οφείλει να σφαλίσει το προσωπικό στο ΙΚΑ της περιοχής του, υποβάλλοντας σχετική αίτηση απογραφής.
Οι επιχειρήσεις ηλεκτρολογικών έργων οφείλουν, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από ειδικούς και γενικούς νόμους άσκησης του επαγγέλματος.
Ο επιχειρηματίας οφείλει να τηρεί την εργατική νομοθεσία, τις φορολογικές και συναλλακτικές υποχρεώσεις, καθώς και τους όρους ασφάλειας, υγιεινής και περιβάλλοντος.

Οι γενικοί όροι Υγιεινής και Ασφάλειας, ως και οι υποχρεώσεις που παράγονται για τις επιχειρήσεις από αυτούς, είναι οι παρακάτω :

 1. Σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου, οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης. Ειδικότερα :

  - Σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.
  - Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας.
  - Και επιπλέον, στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και χρησιμοποιούν μόλυβδο, αμίαντο, καρκινογόνες ουσίες και βιολογικούς παράγοντες

  Αν από την εκτίμηση των κινδύνων καταδεικνύεται κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας.

 2. Ο εργοδότης προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, δύναται να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.
 • Σε εργαζομένους στην επιχείρηση.
 • Σε άτομα εκτός της επιχείρησης.
 • Σε εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).
 • Με συνδυασμό των παραπάνω περιπτώσεων.

Ως τεχνικός ασφαλείας ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου μπορεί να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης.

Επικοινωνία

T (0030) 22410 28028
Email: info@sehd12.gr

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Παλαιών Πατρών Γερμανού (Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη) Τ.Κ. 85132 Ρόδος