Εργασιακά - Φορολογικά

Εργασιακά Θέματα

Σύμβαση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

Οι προσλήψεις των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα γίνονται με σύμβαση έργου ή με σύμβαση εργασίας. Η πρόσληψη αναγράφεται στο Βιβλίο Νεοπροσλαμβανομένων πριν την έναρξη εργασίας, αναγγέλλεται στον ΟΑΕΔ σε 8 ημέρες και δηλώνεται στο ΙΚΑ.

Σύμβαση έργου: Είναι η συμφωνία, με την οποία ένα άτομο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο για ένα άλλο άτομο ή φορέα αντί καταβολής του συμφωνημένου μισθού σε καθορισμένο ή μη χρονικό διάστημα.

Σύμβαση εργασίας : Είναι η συμφωνία, με την οποία ένα άτομο (μισθωτός) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του για ορισμένο ή αόριστο χρόνο σε ένα άλλο άτομο ή επιχείρηση (εργοδότη), αντί καταβολής του νόμιμου μισθού (εξαρτημένη εργασία). Η χρονική διάρκεια παροχής εργασίας είναι ορισμένη ή αόριστη.

Φορολογικά Θέματα

Η φορολογία των ηλεκτρολογικών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας προσδιορίζεται βασικά από τους Νόμους 2238/94 και 2753/99.
Το εισόδημα των επιχειρήσεων αυτών υπολογίζεται με ένα μεικτό λογιστικό και εξωλογιστικό σύστημα. Καταρχήν υπολογίζονται τα κέρδη λογιστικώς (έσοδα μείον έξοδα). Αν το φορολογητέο εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το εξαγόμενο δια της εφαρμογής του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρών Κερδών επί του τζίρου, τότε φορολογείται με το λογιστικώς εξαγόμενο, το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι μέχρι το 2003 άνω του 50% του εξωλογιστικού. Αν είναι μικρότερο, τότε φορολογείται με το εξαγόμενο εξωλογιστικώς. Η ρύθμιση αυτή καθιστά άδικη τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, αφού υπερισχύει η δυσμενέστερη και όχι ευνοϊκότερη εκδοχή. Έτσι στόχος των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι η απάλειψη των αδικιών του φορολογικού συστήματος.

Επικοινωνία

T (0030) 22410 28028
Email: info@sehd12.gr

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Παλαιών Πατρών Γερμανού (Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη) Τ.Κ. 85132 Ρόδος